top of page
  • Εικόνα συγγραφέαChaniaShips

Το Πρέβελης συνεχίζει στην Κασοκαρπάθια γραμμή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ α.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή


Σήμερα ημέρα Τρίτη την 25 η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2022, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι υπογεγραμμένοι: (1) Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ελληνικό Δημόσιο, και (2) Σταύρος ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΝ 662692), νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ν.Ε.», εφοπλίστριας του Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» Ν.Ρ.06, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2212.3- 1/4527/38/71534/2022/10-10-22 βεβαίωση Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών, ενεργούντες σε υλοποίηση του άρθρου 11 του ν.4948/2022 (Α΄125), καθώς και του άρθρου έκτου του ν.3755/2009 (Α΄52), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:


Ο πρώτος των συμβαλλομένων υπό την ιδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 44614/15-04-2021 απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:ΨΟΥΡ46ΜΤΛΡ-ΧΡΣ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 90275/10-08-2021 (ΑΔΑ:ΨΝΞΦ46ΜΤΛΡ-ΠΛΞ), και 44913/29-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΚΜ46ΜΤΛΡ-ΚΣΙ) αποφάσεις Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ονομαζόμενο στο εξής «ανάδοχο», την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής


α. ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, β.ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, ως ακολούθως: α)ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή, με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος, ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€88.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο,


β) ΘΗΡΑ – ΑΝΑΦΗ – ΣΗΤΕΙΑ – ΚΑΣΟΣ – ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΔΙΑΦΑΝΙ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ και επιστροφή με την εκτέλεση ενός (01) δρομολογίου την εβδομάδα, σε συνέχεια δρομολογίων από ΠΕΙΡΑΙΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, έναντι μισθώματος, ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€88.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά πλήρες δρομολόγιο, με το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ Ν.Ρ.06, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως της εν λόγω δρομολογιακής γραμμής, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.


Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις:

α)του ν.4948/2022 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές»(Α΄125), β)του ν.3755/2009 και ειδικότερα του άρθρου έκτου «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο»(Α΄52), και γ)τους όρους όπως λεπτομερώς αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/63640/22/09-09- 2022 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ Ο.Ε. «Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2022 μέχρι 31/10/2023» (ΑΔΑ: ΨΛΠΕ4653ΠΩ-ΒΝΠ), καθώς και στην υπ’ αριθμ. 2252.1.1/71134/22/07-10-2022 απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΘΣ Β΄ «Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (ΑΔΑ: ΨΓΒΘ4653ΠΩ-Δ9Δ).

Όλοι οι ανωτέρω όροι αποτελούν και όρους της παρούσας συμβάσεως θεωρουμένων των αποφάσεων αυτών ως αναπόσπαστο σώμα της για την εκτέλεση αυτής.


Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

α)να εξασφαλίζει ότι το/τα πλοίο/α του κατά την εκτέλεση των δρομολογίων διαθέτει/ουν και είναι σε ισχύ όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφαλείας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, ότι πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα ασφάλειας, υγιεινής – ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος καθώς και ότι η σύνθεση και οι όροι εργασίας πληρώματος είναι σύμφωνοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

β)να τηρεί τις εκάστοτε αποφάσεις καθορισμού ναύλων, καθώς και να παρέχει τις προβλεπόμενες από την υπ’ αριθμ.3324.1/01/13/15-07-2013 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄1728), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.3324.1/01/14/29-04-2014 (Β΄1129) και 2252.2.12/01/15/02-07-2015 (Β΄1557) αποφάσεις, εκπτώσεις στις κατηγορίες προσώπων και οχημάτων, επί του εκάστοτε ισχύοντος ναύλου,


γ)να τηρεί τις εκάστοτε υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού δικαίου [Παράρτημα Χ του ν.4413/2016 (Α΄148)],

δ)στην εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταφοράς ταχυδρομικών αποστολών – αντικειμένων,

ε)να παρέχει με το πλοίο του στις ως άνω δρομολογιακές γραμμές, εφ’ όσον δεν υπάρχει άλλος εναλλακτικός τρόπος, υπηρεσίες μεταφορών επικινδύνων ή οχληρών φορτίων καθώς και ζώντων ζώων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μεταφοράς αυτών διατάξεις,

στ)στην καταβολή των φόρων, τελών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων όπως εκάστοτε ισχύουν,

ζ)να εκτελεί όλα τα δρομολόγια, ανελλιπώς, πλήρη και ολοκληρωμένα, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις καθορισμού δρομολογίων της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών,

η)να έχει ανοικτό το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.,

θ)να υποβάλλει, το πρώτο δεκαήμερο έκαστου μήνα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΘΣ, την κίνηση επιβατών και οχημάτων της δρομολογιακής γραμμής του αμέσως προηγούμενου μήνα, υπό μορφή πίνακα,

ι)στη δωρεάν μεταφορά των οχημάτων αιμοδοσίας καθώς και των φορητών ψυγείων μεταφοράς αίματος και

ια)στη δωρεάν μεταφορά των μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμένων στους