top of page
  • Εικόνα συγγραφέαChaniaShips

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΑΝΕΚ για το 2020

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ):


Το 2020 η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 επέφερε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή της και η εφαρμογή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις επέφεραν μεγάλες απώλειες εσόδων στις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών.


Ειδικότερα, στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, οι αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στη μετακίνηση των επιβατών από και προς την Ιταλία και τα νησιά, οδήγησαν σε κάθετη πτώση της επιβατικής κίνησης τόσο στις γραμμές της Αδριατικής όσο και στην ακτοπλοΐα. Επιπρόσθετα, η αισθητά μειωμένη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και η εφαρμογή, κατά τη θερινή περίοδο, μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών στα πλοία μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, συνέβαλλαν περαιτέρω στη συρρίκνωση του μεταφορικού έργου.


Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ, με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση της προστασίας των επιβατών και των ναυτικών στα πλοία, εναρμονίστηκε άμεσα και πλήρως με όλα τα απαιτούμενα μέτρα και οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς, κατά της εξάπλωσης της πανδημίας. Παράλληλα, η διοίκηση του Ομίλου προσπάθησε να αντισταθμίσει τη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών του 2020 προχωρώντας σε αναδιάρθρωση δρομολογίων, εφαρμόζοντας τα κρατικά εργαλεία στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων και συγκρατώντας τις λειτουργικές δαπάνες. Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών των καυσίμων, περιόρισαν ως ένα βαθμό τη μεγάλη ζημιά που προέκυψε από τη μείωση των εσόδων.


Σε λειτουργικό επίπεδο, το 2020 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό. Εκτελώντας 2% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2020 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 497 χιλιάδες επιβάτες έναντι 1.044 χιλ. το 2019 μείωση κατά 52%), 115 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 202 χιλ. (μείωση κατά 43%) και 121 χιλ. φορτηγά έναντι 129 χιλ. (μείωση κατά 7%).

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα της σημαντικής επίδρασης της πανδημίας στη δραστηριότητα, το 2020 σε σχέση με το 2019 ο Όμιλος της ΑΝΕΚ εμφάνισε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι κερδών την προηγούμενη χρήση.


- Αισθητή επίδραση των συνεπειών της πανδημίας στα αποτελέσματα του Ομίλου με συρρίκνωση του μεταφορικού έργου σε Αδριατική και ακτοπλοΐα

- Σημαντική μείωση κύκλου εργασιών Ομίλου: € 124,5 εκατ. έναντι € 173,9 εκατ.

- Μερική αντιστάθμιση μείωσης κύκλου εργασιών με περιορισμό των λειτουργικών δαπανών και διατήρηση θετικού EBITDA Ομίλου: € 6,9 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ.

Αναλυτικότερα:


Κύκλος Εργασιών Μείωση κατά € 49,4 εκατ. παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2020 ο οποίος ανήλθε σε € 124,5 εκατ. έναντι € 173,9 εκατ. τη χρήση 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 110,0 εκατ. έναντι € 157,0 εκατ.

Μικτά Κέρδη Μείωση κατά € 25,5 εκατ. εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε € 14,8 εκατ. έναντι € 40,3 εκατ. το 2019. Η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά € 23,9 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε € 109,7 εκατ. έναντι € 133,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, απορρόφησε σχεδόν το ήμισυ της μείωσης του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 10,1 εκατ. έναντι € 34,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 99,9 εκατ. από € 122,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

EBITDA

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου το 2020 ανήλθαν σε € 19,3 εκατ. έναντι € 25,0 εκατ. το 2019. Ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των μικτών κερδών, καθώς και της μείωσης των λοιπών λειτουργικών εξόδων, ο Όμιλος το 2020 εμφάνισε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) € 6,9 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ. το 2019. Αντίστοιχα, για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 4,8 εκατ. έναντι € 22,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.


Χρηματοοικονομικά και λοιπά αποτελέσματα Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2020 ανήλθε σε € 8,9 εκατ. έναντι € 9,5 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,1 εκατ. έναντι κερδών € 0,1 εκατ. το 2019, ενώ της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,4 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. το 2019.


Καθαρά αποτελέσματα Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές € 14,1 εκατ. έναντι κερδών € 3,8 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 15,1 εκατ. έναντι κερδών € 2,6 εκατ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής για το 2020 ανήλθαν σε ζημιές € 14,7 εκατ. έναντι κερδών € 2,7 εκατ.


Σημειώνεται ότι τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής μέρους του ομολογιακού δανείου (Μ.Ο.Δ.) της Εταιρείας σε κοινές μετοχές. Με τη μετατροπή των εν λόγω ομολογιών επήλθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 10,8 εκατ. με την έκδοση 36.146.665 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 67,4 εκατ. διαιρούμενο σε 224.801.557 κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η πρόοδος του προγράμματος εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 έχει ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για μερική οικονομική ανάκαμψη εντός του 2021. Ωστόσο, η μεγάλη μείωση του μεταφορικού έργου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, λόγω της πανδημίας και των περιορισμών των μετακινήσεων, συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021. Ιδιαίτερα κρίσιμη θα είναι η πορεία του μεταφορικού έργου κατά τη θερινή περίοδο όπου πραγματοποιούνται οι υψηλότερες πωλήσεις του Ομίλου.


Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργική δραστηριότητα και ο περιορισμός, κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των συνεπειών της πανδημίας στη χρηματοοικονομική κατάσταση.


Comments


273689242_324019479662319_3979073714123161094_n.jpg
317447740_1924043621275791_6796297228118415923_n.jpg
final logo KK_page-0001.jpg
46695915_1913370695378080_4735463505564532736_n.jpg
anendyk_gr.webp
Screenshot_12-removebg-preview.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page