top of page
  • Εικόνα συγγραφέαChaniaShips

Δρομολόγηση του E/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙI » Ν.Χ. 25 δρομολογιακής περιόδου 2020-2021».Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη:


Α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κ.Δ.Ν.Δ» (Α΄216), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


Β. Τις διατάξεις του ν.2932/2001 (Α΄145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές… », όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.


Γ. Την αριθ. 3337.3/01/08/28-02-2008 Απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄394) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας και του δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού επί θεμάτων δρομολογίων-ακινησιών δρομολογημένων πλοίων και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών», όπως ισχύει.


Δ. Την αριθ. 3332.2/03/13/21-08-2013 Υ.Α. (Β΄2129) «Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν», όπως ισχύει.


Ε. Το Π.Δ. 13/2018 (Α΄26 ) «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως ισχύει.


ΣΤ. Την αριθ. 2253.1-1/79080/19 (Β΄4047) Υ.Α. «Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και διάκριση τακτικών δρομολογιακών γραμμών σε κατηγορίες» όπως ισχύει.


Ζ. Την αριθμ.2903.5/95965/2019 (Β΄5056) Υ.Α. «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» .


Η. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Θ. Την Α.Π.ΕΙΣ.: 1033/31-01-2020 δήλωση τακτικής δρομολόγησης πλοίου της εταιρείας «ΑΝΕΚ Α.Ε.».


Ι. Το Ω.Π.: 041725/05-20 Σήμα Απόψεων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ Α'. ΙΑ. Το Ω.Π.: 070912/05-20 Σήμα ΚΛΠ/Α΄Λ/Τ

ΙΒ. Το Ω.Π.: 080840/05-20 Σήμα Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


1. Την τακτική δρομολόγηση του E/Γ-Ο/Γ «ΚΡΗΤΗ ΙI » Ν.Χ. 25 στη γραμμή ΠΕΙΡΑΙΑ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ και επιστροφή για τη δρομολογιακή περίοδο από την 01/11/2020 έως και την 31/10/2021 με την εκτέλεση προγράμματος δρομολογίων σύμφωνα με επισυναπτόμενο πίνακα. 2. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες θαλασσίων ενδομεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2932/2001(Α΄145) όπως ισχύει και τις κατά εξουσιοδότηση εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις του νόμου αυτού.


Αναλυτικότερα υποχρεούται:


(i) Πριν από την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου να τηρεί τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις του από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου τρίτου του ν.2932/01 (Α΄145) όπως ισχύει και ειδικότερα:


α) Να έχει εξασφαλίσει ότι το πλοίο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισμένο νηογνώμονα, όταν παρακολουθείται από αυτόν, και αν φέρει σημαία άλλου κράτους-μέλους να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας για τα θέματα της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα υπό ελληνική σημαία πλοία στα θέματα ασφάλειας και υγιεινής

ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος.


β) Να έχει καλύψει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη ή απώλεια ή ζημία πράγματος που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση πλοίου, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλληλασφαλιστικούς οργανισμούς ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.


γ) Να χρησιμοποιεί σύστημα ηλεκτρονικής κράτησης θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, καθώς και καταγραφής επιβαινόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(ii) Κατά την εκτέλεση των δρομολογίων του: Να τα εκτελεί αυτά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συνεργαζόμενος με τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, να τα ανακοινώνει δημόσια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το επιβατικό κοινό σχετικά με την εκτέλεση τους.


3.α) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου τρίτου του ν.2932/01(Α΄145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, όπου απαιτείται, επαληθεύουν την συμμόρφωση του πλοιοκτήτη με τις ανωτέρω υποχρεώσεις του.

β)Παραμονή – πρόσδεση ή ενδεχόμενη μεθόρμιση εν λόγω πλοίου σε λιμένες προσεγγίσεις πραγματοποιείται με οδηγίες οικείων Λιμενικών Αρχών.


4. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα αφορά:

(α) Τη δήλωση δρομολόγησης του πλοιοκτήτη και μόνον και δεν υποκαθιστά τα προβλεπόμενα ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά του πλοίου για την εκτέλεση των δρομολογίων, ούτε απαλλάσσει τον πλοιοκτήτη από την υποχρέωση τήρησης των όρων-προϋποθέσεων που απορρέουν από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Λ.Λ.Π.Ν.Ε. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (Φ.01)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ « «ΑΝΕΚ Α.Ε.». ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Τ.Κ. 73100 (ΗΛ-ΤΑΧ: anek@anek.gr)

2. ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ A.E

4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A.E

ΙI. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΥΝΑΝΠ/ Γρ. κ. Υπουργού

2.ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Γ.Γ. Ν&Ν.Π.

3. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. / Γρ. κ. Αρχηγού

4. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ.ΔΚΒ΄.

6. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣ 2ο – 3ο – ΚΕΠ/ ΔΕΠ – ΔΝΕΡ - ΔΗΔΕΠ ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΝΑΤ/Δ/ΝΣΗ ΠΟΡΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2. Δ.O.Y. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΚΡΗΤΗΣΠρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


273689242_324019479662319_3979073714123161094_n.jpg
317447740_1924043621275791_6796297228118415923_n.jpg
final logo KK_page-0001.jpg
46695915_1913370695378080_4735463505564532736_n.jpg
anendyk_gr.webp
Screenshot_12-removebg-preview.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page