top of page
  • Εικόνα συγγραφέαChaniaShips

ΑΝΕΚ: Πανδημία και ακριβά καύσιμα «έφεραν» ζημιές πάνω από 40 εκατ. ευρώ το 2021

Τα αποτελέσματα της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ανακοίνωσε σήμερα η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ).


Αναλυτικά:


Το 2021 η σταδιακή αποκατάσταση της οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο. Στην ελληνική οικονομία, η καλύτερη του αναμενόμενου πορεία του τουρισμού και η κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών συνέβαλαν σημαντικά στην άνοδο του ΑΕΠ.


Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις των επιβατών, λόγω της εφαρμογής έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας, συνεχίστηκαν κατά τους πρώτους μήνες του 2021 και καταργήθηκαν σταδιακά μέχρι τα μέσα Μαΐου, ενώ εξακολούθησαν να ισχύουν τα μειωμένα πρωτόκολλα πληρότητας επιβατών των πλοίων. Το 2021 επιτεύχθηκε μερική ανάκτηση του μεταφορικού έργου και των εσόδων σε σχέση με το 2020 όπου οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας ήταν ιδιαίτερα έντονες έχοντας επιφέρει πρωτοφανείς απώλειες στα εν λόγω μεγέθη. Ωστόσο, η αλματώδης άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της ωφέλειας από την αύξηση της κίνησης και των εσόδων. Οι τιμές αγοράς καυσίμων του Ομίλου μεσοσταθμικά το 2021 σημείωσαν αύξηση κατά 45% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.


Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ σε λειτουργικό επίπεδο, δραστηριοποιήθηκε με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, ενώ συνεχίστηκε η εκναύλωση ενός πλοίου στο εξωτερικό. Εκτελώντας τον ίδιο αριθμό δρομολογίων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ το 2021 σε όλες τις γραμμές που δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 652 χιλιάδες επιβάτες έναντι 497 χιλ. το 2020 (αύξηση κατά 31%), 183 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 115 χιλ. (αύξηση κατά 60%) και 133 χιλ. φορτηγά έναντι 121 χιλ. (αύξηση κατά 10%).

Σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο Όμιλος της ΑΝΕΚ αύξησε σημαντικά τον κύκλο εργασιών κατά 21%, βελτίωσε οριακά τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ενώ αντίστοιχα βελτίωσε και τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT). Ωστόσο, εμφάνισε υψηλές ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στις οποίες περιλαμβάνονται απομειώσεις της αξίας των πλοίων, έκτακτες προβλέψεις και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες ζημιές. Αναλυτικότερα:


Κύκλος εργασιών

Σημαντική αύξηση κατά 21%, ήτοι € 25,5 εκατ., παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το 2021 ο οποίος ανήλθε σε € 150,0 εκατ. έναντι € 124,5 εκατ. τη χρήση 2020. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε € 129,4 εκατ. έναντι € 110,0 εκατ.


Μικτά κέρδη

Αύξηση κατά 15% εμφάνισαν τα ενοποιημένα μικτά κέρδη τα οποία για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε € 17,0 εκατ. έναντι € 14,8 εκατ. το 2020. Η σημαντική άνοδος των τιμών των καυσίμων ήταν ο κύριος παράγοντας της αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά € 23,3 εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε € 133,0 εκατ. έναντι € 109,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 11,1 εκατ. έναντι € 10,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε € 118,3 εκατ. από € 99,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση.


EBITDA

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου το 2021 ανήλθαν σε € 20,8 εκατ. έναντι € 19,4 εκατ. το 2020, ενώ μικρές μεταβολές παρουσίασαν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα και έξοδα. Σε συνάρτηση με την αύξηση των μικτών κερδών, ο Όμιλος το 2021 βελτίωσε οριακά τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) τα οποία ανήλθαν σε € 7,0 εκατ. έναντι € 6,8 εκατ. το 2020. Για τη Μητρική το EBITDA ανήλθε σε € 4,1 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση.


Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας για το 2021 ανήλθε σε € 10,0 εκατ. έναντι € 8,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 25,7 εκατ. έναντι ζημιών € 0,1 εκατ. το 2020. Οι υψηλές ζημιές των επενδυτικών αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 προέκυψαν, κυρίως, από απομειώσεις της αξίας των πλοίων, καθώς και από την επίδραση της μη άσκησης του δικαιώματος αγοράς πλοίου και την αποαναγνώριση της σχετικής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης από το πάγιο ενεργητικό και τις υποχρεώσεις.


Καθαρά αποτελέσματα

Ως απόρροια των ανωτέρω, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για το 2021 ανήλθαν σε ζημιές € 40,2 εκατ. έναντι ζημιών € 14,1 εκατ., ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 41,7 εκατ. έναντι ζημιών € 15,1 εκατ. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής για το 2021 ανήλθαν σε ζημιές € 43,9 εκατ. έναντι ζημιών € 14,8 εκατ.


Το πρώτο τρίμηνο του 2022 η επιβατική κίνηση και το μεταφορικό έργο του Ομίλου κυμάνθηκαν σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την εκτίμηση για επιστροφή των σχετικών μεγεθών στα προ της πανδημίας δεδομένα. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου το 2022 σταδιακά διαμορφώθηκαν σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα επηρεαζόμενες από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και την ενεργειακή κρίση. Συμπερασματικά, σε οικονομικό επίπεδο η γεωπολιτική αβεβαιότητα, η ενεργειακή κρίση, οι αυξήσεις τιμών και η εξέλιξη πιθανών νέων παραλλαγών της πανδημίας COVID-19 συντηρούν ένα κλίμα ανησυχίας.


Για την αντιμετώπιση του κινδύνου των υψηλών τιμών καυσίμων και πρώτων υλών, ο Όμιλος είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόζει τακτικά την τιμολογιακή του πολιτική ώστε να αντισταθμίσει κατά το δυνατόν την αρνητική επίδραση στα χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα και τις ταμειακές του ροές. Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργική δραστηριότητά του.


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


273689242_324019479662319_3979073714123161094_n.jpg
317447740_1924043621275791_6796297228118415923_n.jpg
final logo KK_page-0001.jpg
46695915_1913370695378080_4735463505564532736_n.jpg
anendyk_gr.webp
Screenshot_12-removebg-preview.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page